+421 917 493 627 oteza@oteza.sk

Bielenie

Bielenie

Bielenie tukov a rastlinných olejov je časťou komplexnej technológie rafinácie. Prirodzená farba tukov pochádza od chlorofylu a od karoténov resp. lipochrómov. K čiastočnému vybieleniu oleja dochádza už pri odslizovaní, ale nie je dostatočné a preto sa používa odfarbovanie na základe afinity pigmentov rozpustených alebo dispergovaných v oleji, k povrchu nejakého adsorbenta. Vzájomným pôsobením medzi olejom a adsorpčným prostriedkom dochádza k adsorpcii lipochrómov, nečistôt  a rozkladných produktov na adsorpčný prostriedok, ktorý sa potom z oleja odfiltruje.

Technológia pracuje kontinuálne a je plne automatizovaná.

Bielenie je rozdelené do troch hlavných častí:

  • Suchý degumming
  • Bielenie
  • Filtrácia

Suchý degumming:

Princíp spočíva v pridaní daného množstva kyseliny do vstupného oleja. Tým sa vytvoria vhodné podmienky pre koaguláciu fosfolipidov, ktoré sú potom v tretej časti odfiltrované za pomoci adsorpčnej alebo filtračnej látky. V tejto technológii sa znižuje fosfor z cca 50 ppm pod 10 ppm.

Bielenie:

V tejto časti sa olej bieli na požadované číslo farby pridávaním bieliacej hlinky do oleja v reaktore. Proces prebieha pod zníženým tlakom pre zastavenie oxidačných procesov. Ďalej je olej homogenizovaný, vákuovaný a pripravovaný na filtráciu.

Filtrácia:

Olej je zbavený adsorbčnej látky aj s pigmentami filtráciou. Filtrácia sa robí na filtroch obsluhovaných manuálne /kalolisy/, alebo plnoautomaticky na AMA filtroch. Tie sa používajú hlavne pri väčších kapacitách.

Manuálne filtre /kalolisy/ sa používajú na menšie výkony. Orientačne do výkonu  1000 kg oleja/hod.

Nábeh, plnenie filtra aj samotnú filtráciu zabezpečuje obsluha svojim dozorom. Filtrácia sa vykonáva na vrstve adsorpčnej látky /popr. filtračnej látky/ na tzv. filtračnom koláči. Po zanesení filtra musí obsluha filter vyprázdniť, vysušiť a vyčistiť od filtračného koláča.

Tento typ filtra je možné vytláčať a vysúšať iba vzduchom, pretože polypropylénova konštrukcia filtračných dosiek a plachetiek neznesie teplotu vodnej pary.

Automatické filtre /AMA filtre/ sa používajú na väčšie výkony. Doskový, tlakový, naplavovací  filter pracuje tak, že samotná filtrácia sa vykonáva na vrstve  zachytených nečistôt a adsorpčnej látky – na tzv. filtračnom koláči..Z toho dôvodu nie je žiadúce odstrániť pred filtráciou rozptýlenú kremelinu  /napríklad sedimentáciou/.

Tento filter pracuje v plne automatickom režime. Vytláčaný a sušený môže byť vzduchom aj parou, pretože na filtráciu sa používajú nerezové sitá.

Para je používaná na zlepšenie strát vo filtračnom koláči a v prípade nebezpečenstva vznietivosti filtračného koláča.

Popis procesu bielenia:

Do procesu vstupuje surový prefiltrovaný olej po lisovaní za studena, ktorý je potrebné ohriať. Prečerpávaním oleja cez rekuperačný výmenník tepla sa olej predohreje a následne dohreje na požadovanú teplotu vo výmenníku s teplonostným olejom.

Pridaním kyseliny cez dynamický mixér sa koagulujú fosfatidy a sú pripravené na filtráciu.

Pred vstupom do bieliaceho reaktora sa ohriaty olej odmeria v odmernej nádobe. Po vpustení oleja do reaktora sa pridáva do reaktora aj zmes oleja s bieliacou hlinkou, ktorá sa vopred pripraví v zmiešavacom reaktore. Množstvo zmesi sa dávkuje automatickým dávkovacím zariadením. Miešadlo v reaktore zabezpečí dôkladné premiešanie oleja s bieliacou hlinkou. Miešanie zamedzuje sedimentácii kremeliny a zabezpečuje rovnomerné rozptýlenie adsorpčnej látky v oleji. Niekedy môže byť do reaktora pridávaná filtračná látka na zlepšenie a zrýchlenie filtrovateľnosti. Kúrenie udržuje olej na reakčnej teplote.

V reaktore sa vytvorí vákuum vákuovým setom a  pod nízkym tlakom sa odparí voda z oleja, ktorá následne skondenzuje v kondenzátore ako odpadová voda.

Ďalej je zmes oleja a hlinky premiestnená do homogenizačnej nádoby s podtlakom. Z tejto nádoby je olej prečerpávaný čerpadlom do filtra s filtračnými plachtami alebo sitami.

Miešanie zabezpečuje rovnomerné dodávanie oleja s adsorpčnou látkou do automatického /manuálneho/ filtra.

Automatický /aj manuálny/ filter pracuje v cykloch:

  • Plnenie
  • Naplavenie
  • Filtrácia
  • Vytláčanie
  • Sušenie
  • Regenerácia

Za automatickým filtrom je v potrubí zaradený rukávový filter, ktorý má za úlohu zachytiť minimálny únik nečistôt hlavného filtra alebo únik pri jeho poškodení.

Z automatického filtra vypadáva počas cyklu regenerácia filtračný koláč do násypky pod filter. Filtračný koláč sa môže použiť do výliskov alebo naspäť do lisov.

Bieliace Amafiltre – linka na výrobu jedlého oleja, kapacita 150 t/deň, Bielorusko
Bieliaci Amafilter – linka na výrobu jedlého oleja, kapacita 7500 t/rok, Bielorusko
Model bieliacej jednotky