+421 917 493 627 oteza@oteza.sk

Odkyslenie a deodorizácia

Odkyslenie a deodorizácia

Rafinácia oleja a tukov v prípade odkysľovania a dezodorizácie pozná dva smery. Je to chemický a fyzikálny postup. Rozdiel je v kroku odkysľovania /neutralizácie/. Jedna cesta, kde sa využíva alkalická neutralizácia je chemický spôsob a druhý je fyzikálne odkysľovanie.

Alkalická neutralizácia je postup, kde sa chemicky pôsobí na voľné mastné kyseliny. Používa sa hydroxid sodný a voľné mastné kyseliny sú prevedené na mydlá. Tento spôsob má dosť negatívnych stránok a v súčasnosti sa od neho upúšťa, hlavne pri výrobe jedlých olejov a tukov.

Nevýhody:

 • mydlá pôsobia emulgačne a zvyšujú straty oleja
 • lúh spôsobuje čiastočnú hydrolýzu, čo vyvoláva ďalšie straty oleja
 • vzniká soapstock, ktorý je potrebné ďalej spracovávať a má minimálne využitie
 • v alkalickom prostredí dochádza k nežiadúcim oxidačným procesom ovplyvňujúcim stabilitu
 • zvýšená produkcia odpadových vôd
 • kontakt lúhu s olejom určeným na potravinárske účely

Dezodorizácia je v tomto prípade samostatný krok, ktorý sa deje prerušovaným, alebo kontinuálnym spôsobom /kolóna/. Používa sa pri tom nosná para, ktorá pri prechádzaní olejom strháva prchavé zložky. Nevýhodou je, že olej je dlhý čas zohriaty na vysoké teploty a tým vznikajú polyméry, rozkladné produkty a transizoméry. Ďalšou nevýhodou sú vysoké prevádzkové náklady na výrobu pary a odstránenie dôležitých antioxidantov z oleja.

Fyzikálne odkysľovanie  je proces bez použitia chemikálií. Voľné mastné kyseliny sú odparené za pôsobenia pary, alebo bez nej. S parou je možný prerušovaný aj kontinuálny spôsob, a bez pary je len kontinuálny.

Nevýhodou parného spôsobu či už prerušovaného, alebo kontinuálneho sú tie isté problémy ako pri dezodorácii v alkalickej neutralizácii. Je to vznik polymérov, rozkladných produktov, transizomérov, vysoké prevádzkové náklady na výrobu nosnej pary a odstránenie antioxidantov z oleja.

Odkyslenie a dezodorácia bez použitia pary: 

Pri kontinuálnom spôsobe bez použitia pary odkyslenie a dezodorácia prebieha v jednom kroku. Proces prebieha na molekulárnych odparkách, teda bez použitia chémie a tiež nosnej pary. Zariadenie pracuje na princípe ohriatia oleja  na teplotu cca 200°C na čo najkratší možný čas. Pri takomto krátkodobom tepelnom zaťažení vysokou teplotou za pôsobenia zníženého tlaku /jemného vákua/ nedochádza k nežiaducemu dlhodobému tepelnému zaťaženiu oleja a olej neprichádza o antioxidanty.

Výhody:

 • nízka pracovná teplota a krátka doba expozície na termolabilné látky pri vylúčení kyslíka
 • zachovanie cenných biologicky a fyziologicky účinných látok
 • zvýšená oxidačná a senzorická stabilita rafinovaného oleja
 • zachovanie chuťových a senzorických vlastností oleja jemne po danej surovine
 • úspora na chemikáliách, nevzniká soapstock
 • úspora strát na oleji
 • zníženie energetickej náročnosti procesu, nepoužíva sa nosná para
 • proces je ekonomicky zaujímavý aj pre malokapacitné jednotky

Technológia pracuje kontinuálne a je plne automatizovaná.

Popis procesu:

Vybielený /popr. winterizovaný/ olej je kontinuálne prečerpávaný z nádoby na vstupný olej cez rekuperačný a dohrievací výmenník tepla do odvodňovacej odparky kde sa pod vplyvom vákua odstráni voda, plyn a prchavé látky.

Odvodnený olej je prečerpávaný cez dohrievací výmenník tepla a systém odplyňovačov na destilačné zariadenie. V odplyňovačoch sa pod vplyvom vákua odstraňujú zvyšky vody, ďalšie prchavé látky a naviazaný plyn z oleja pred vstupom do deliča odpariek.

Prchavé zložky sú parciálne odstraňované úmerne k príslušnému tlaku a teplote. Tieto látky nesmú vstúpiť do molekulárnych odpariek.

V odparkách z oleja odstránime mastné kyseliny a aromáty nežiadujúco ovplyvňujúce senzoriku.

Takto upravený olej prečerpávame z vyrovnávacej nádoby cez rekuperačný výmenník tepla. Olej po schladení a filtrovaní pokračuje do skladových zásobníkov.

Dezodorizačná kolóna – linka na výrobu jedlého oleja, kapacita 150 t/deň, Bielorusko
Odparky na odkyslenie oleja – linka na výrobu jedlého oleja, kapacita 10 000 t/rok, Chorvátsko